Hyfforddiant

Hyfforddiant gan Guto

Hyfforddiant gan Guto

Mae Guto wedi helpu dros 100 o ysgolion yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf drwy hyfforddiant ac ymgynghori. Mae hefyd wedi cyflwyno mewn cynhadleddau addysg yn Norwy, yr Almaen ac Asia, tra'n parhau i ddysgu mewn ysgol yng Nghaerffili. Llenwch y ffurflen isod i drafod trefnu hyfforddiant.

Mae Guto wedi helpu dros 100 o ysgolion yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf drwy hyfforddiant ac ymgynghori. Mae hefyd wedi cyflwyno mewn cynhadleddau addysg yn Norwy, yr Almaen ac Asia, tra'n parhau i ddysgu mewn ysgol yng Nghaerffili. Llenwch y ffurflen isod i drafod trefnu hyfforddiant.

Hyfforddiant i'r Ysgol

Trefnwch ddiwrnod (neu hanner diwrnod) HMS neu sesiwn gwyll ar gyfer eich ysgol ar unrhyw agwedd o dechnoleg yn y dosbarth. Mae'r hyfforddiant ar gael yn y Gymraeg.

Hyfforddiant Clwstwr

Os nad oes diwrnod HMS yn rhydd, gallwch ryddhau cwpwl o staff, gwahodd ysgolion cyfagos i yrru staff eu hunain a threfnu diwrnod o hyfforddiant clwstwr gyda Guto. 

Gwersi Arddangos

Gallwch drefnu diwrnod arbenigol o Godio neu o Gydweithio digidol i'ch disgyblion, neu drefnu cyfres o wersi arddangos i'ch athrawon gael y budd o wylio gwers dechnoleg.

Ymgynghori

Trefnwch ddiwrnod o ymgynghori i'ch arweinwyr gyda Guto er mwyn creu gweledigaeth dechnolegol i'r ysgol a phenderfynu pa gamau sydd eu hangen i gyrraedd y nod.

Cydbwysedd da o wybodaeth am y fframwaith a defnydd da o dechnoleg a chyfle i arbrofi. Llwyth o syniadau syml, ymarferol wedi cyflwyno mewn ffordd hwyliog ar lefel ddealladwy. Sawl aelod o staff yr ysgol wedi dweud mai dyna'r diwrnod gorau maent wedi ei gael o ran hyfforddiant ers blynyddoedd! Gwych iawn.

Ysgol Penboyr

Caerfyrddin

Cynnwys addas, cyflwyniad byrlymus a digon o gyfleoedd i ymwneud â thasgau ac arbrofi gyda'r apps amrywiol. Targedu ystod o oedran ar draws y sector gynradd. Llawer mwy hyderus o gyflwyno codio ar lawr y dosbarth wedi'r hyfforddiant ! Diolch yn fawr.

Ysgol Rhostryfan

Gwynedd

Gweithgareddau ymarferol , cyfarwyddiadau clir a chyfle i drio popeth. Diolch yn fawr am hyfforddiant diddorol!

Ysgol Trelyn

Caerffili

Diolch o galon. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr i weithredu ar ein blaenoriaeth TGCh dros y dair blynedd nesaf yn dilyn ein cyfarfod ddoe, a gweld datblygiad yn sgiliau, dealltwriaeth a defnydd y staff a'r plant.

Ysgol Llanbedrog

Gwynedd

Llenwch y ffurflen isod i drafod trefnu hyfforddiant i'ch ysgol.

Croeso i'r Fframwaith

Gyda chyflwyno'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol mae ysgolion, athrawon ac arweinwyr yn dechrau ymgyfarwyddo gyda'r newidiadau.

Mae 'Croeso i'r Fframwaith' yn arwain eich staff cyfan drwy'r Fframwaith mewn termau syml, hawdd i'w dilyn. Mae'r diwrnod yn llawn gweithgareddau wneith helpu eich staff i gyflwyno sgiliau'r Fframwaith yn eu dosbarthiadau. Dyma'r hyfforddiant mwyaf poblogaidd eleni.

G Suite for Education

G Suite for Education (Fydd yn dod i Hwb yn 2018) yw casgliad o apps gwych Google sydd yn galluogi cydweithio syml ac effeithiol gyda nodweddion wedi eu creu yn arbennig ar gyfer ysgolion.

Mae Guto yn Hyfforddwr Ardystiedig Google for Education sydd wedi cynnal hyfforddiant o safon yn Norwy, yr Almaen, Asia, drwy Gymru a hyd yn oed yn swyddfeydd Google yn Llundain.

iPads Traws-Gwricwlaidd

Astudio defnydd o dir drwy greu dinas eich hun, defnyddio cyfuniad o Apps i greu rhaglen ddogfen ar blanhigion, ysgrifennu a darlunio llyfr stori i blant bach.

Mae 'iPads Traws Gwriciwlaidd' yn canolbwyntio ar ddefnyddio ychydig o Apps yn aml ac yn gyflym tra'n tywys athrawon trwy'r syniad o brosiectau trawsgwriciwlaidd s'yn gwneud defnydd effeithiol o'r iPad heb orlwytho gyda apps gwahanol na cholli ffocws ar y sgiliau traws-gwricwlaidd.

Cynllun Technoleg

Tra bod hyfforddiant ysgol gyfan yn hollbwysig i sicrhau defnydd effeithiol o dechnoleg, does dim pwynt gwneud hyn nes bod eich ysgol gyda gweledigaeth o ran technoleg, ac yn gwybod y camau sydd eu hangen arnynt i gyrraedd y nod.

Trefnwch ddiwrnod i'ch arweinwyr gyda Guto i gael golwg onest ar sefyllfa bresennol yr ysgol, nodi'r camau nesaf a chreu cynllun gweithredu technoleg i'r ysgol.

Cydweithio Digidol

Gall cydweithio digidol drawsnewid eich dosbarth. Drwy ddefnyddio G Suite for Education neu Office 365 gallwch weld y buddiannau enfawr o gael disgyblion yn cydweithio ar un ddogfen ar sawl dyfais.

Mae'n hanfodol i'ch athrawon a'ch disgyblion ddod i'r arfer a thechnoleg cydweithio. Mae'r hyfforddiant hwn yn cyflwyno eich athrawon i G Suite neu Office 365, eu helpu i'w ddefnyddio ac yn dangos a sut i gyflwyno'r sgiliau i'w dosbarthiadau.

Codio yn y Cynradd

Bydd Codio yn rhan o'r cwricwlwm newydd ac mae posib ei ddefnyddio i addysgu 'Datrys Problemau a Modelu (Fframwaith Cymhwysedd Digidol) ond nid yw’r mwyafrif o athrawon yn siŵr o'r disgwyliadau na sut i gyflwyno'r sgiliau.

Mae 'Codio yn y Cynradd' yn canolbwyntio ar weithgareddau hwyliog a hawdd sy'n rhoi'r dealltwriaeth a'r hyder i athrawon i gyflwyno'r sgiliau o'r Meithrin i Flwyddyn 6.

Gyrrwch neges ar y ffurflen isod i drafod posibiliadau hyfforddiant gyda Guto.

Syniadau ardderchog ar sut i integreiddio'r fframwaith yn hawdd, wedi codi hyder pob aelod o staff wrth ddefnyddio TGCh ar lawr y dosbarth, esbonio'r FFCD yn glir yn nhermau sy'n hawdd i'w deall, helpu sylweddoli nad ydy'r FfCD yn rhywbeth dylwn ei ofni.

Ysgol Treganna

Caerdydd

Diolch yn fawr am gyflwyno mewn ffordd hawddgar gan ystyried ystod arbenigedd digidol y gynulleidfa. Diolch am y cyngor hefyd. Adborth cadarnhaol iawn gan y staff.

Ysgol Llanhari

RCT

Roeddwn yn ddiolchgar iawn am fewnbwn ffres gyda digonedd o syniadau newydd cyffrous i ddefnyddio yn ein gwersi. Dyma'r sbardun oedd angen arnom i ddod a brwdfrydedd a sbarc nôl i TGCh yn y dosbarth. Gwych.

Ysgol y Dderi

Ceredigion

Rhaid dweud mai dyma’r hyfforddiant orau i ni gael ers rhai blynyddoedd ac roedd y ffaith dy fod wedi gallu dod yn ol atom i fesur y cynnydd yn gret – diolch.

Ysgol Bro Allta

Caerphilly

Cysylltwch â Guto i drefnu hyfforddiant

Gyrrwch neges drwy lenwi'r ffurflen isod ac fe wneith Guto gysylltu â chi mor fuan â phosib i drafod opsiynau hyfforddiant.

Invalid Email