Cysylltu

Cysylltu â Guto

Beth bynnag eich gofynnion, cysylltwch â Guto drwy lenwi'r ffurflen isod.

Syniadau ardderchog ar sut i integreiddio'r fframwaith yn hawdd, wedi codi hyder pob aelod o staff wrth ddefnyddio TGCh ar lawr y dosbarth, esbonio'r FFCD yn glir yn nhermau sy'n hawdd i'w deall, helpu sylweddoli nad ydy'r FfCD yn rhywbeth dylwn ei ofni.

Ysgol Treganna, Cardiff

Cydbwysedd da o wybodaeth am y fframwaith a defnydd da o dechnoleg a chyfle i arbrofi. Llwyth o syniadau syml, ymarferol wedi cyflwyno mewn ffordd hwyliog ar lefel ddealladwy. Sawl aelod o staff yr ysgol wedi dweud mai dyna'r diwrnod gorau maent wedi ei gael o ran hyfforddiant ers blynyddoedd! Gwych iawn.

Ysgol Penboyr, Carmarthen

Roeddwn yn ddiolchgar iawn am fewnbwn ffres gyda digonedd o syniadau newydd cyffrous i ddefnyddio yn ein gwersi. Dyma'r sbardun oedd angen arnom i ddod a brwdfrydedd a sbarc nôl i TGCh yn y dosbarth. Gwych.

Ysgol y Dderi, Ceredigion

Cysylltwch â Guto i drefnu hyfforddiant

Gyrrwch neges drwy lenwi'r ffurflen isod ac fe wneith Guto gysylltu â chi mor fuan â phosib i drafod opsiynau hyfforddiant.

Invalid Email

Hyfforddiant i'r Ysgol

Trefnwch ddiwrnod (neu hanner diwrnod) HMS neu sesiwn gwyll ar gyfer eich ysgol ar unrhyw agwedd o dechnoleg yn y dosbarth. Mae'r hyfforddiant ar gael yn y Gymraeg.

Hyfforddiant Clwstwr

Os nad oes diwrnod HMS yn rhydd, gallwch ryddhau cwpwl o staff, gwahodd ysgolion cyfagos i yrru staff eu hunain a threfnu diwrnod o hyfforddiant clwstwr gyda Guto. 

Gwersi Arddangos

Gallwch drefnu diwrnod arbenigol o Godio neu o Gydweithio digidol i'ch disgyblion, neu drefnu cyfres o wersi arddangos i'ch athrawon gael y budd o wylio gwers dechnoleg.

Ymgynghori

Trefnwch ddiwrnod o ymgynghori i'ch arweinwyr gyda Guto er mwyn creu gweledigaeth dechnolegol i'r ysgol a phenderfynu pa gamau sydd eu hangen i gyrraedd y nod.