Adref

Technoleg yn y Cynradd

Hyfforddiant a chyngor arbenigol ar wella'r defnydd o dechnoleg yn y dosbarth.

Darparwr hyfforddiant, cyngor ac adnoddau i ysgolion ac athrawon ar ddefnydd effeithiol o dechnoleg yn y dosbarth. Yma i'ch helpu chi i sicrhau fod eich disgyblion chi yn cael gwir fendith o dechnoleg ac yn datblygu sgiliau'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

HYFFORDDIANT A CHYNGOR

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Guto wedi darparu hyfforddiant a chyngor i dros 100 o ysgolion yng Nghymru ac wedi cyflwyno mewn cynadleddau addysg yn Norwy, yr Almaen ac Asia, tra'n parhau i ddysgu mewn ysgol yng Nghaerffili. Mae hefyd wedi cyflwyno gweithdai ar ran cwmnïau mawr megis Google a Purple Mash.

Gall Guto ddarparu hyfforddiant ar unrhyw agwedd o dechnoleg yn y dosbarth, ond mae diddordeb penodol ganddo mewn dulliau o weithredu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac mewn cydweithio digidol gyda G Suite for Education.

GEIRDA

Ysgol Treganna

Syniadau ardderchog ar sut i integreiddio'r fframwaith yn hawdd, wedi codi hyder pob aelod o staff wrth ddefnyddio TGCh ar lawr y dosbarth, esbonio'r FFCD yn glir yn nhermau sy'n hawdd i'w deall, helpu sylweddoli nad ydy'r FfCD yn rhywbeth dylwn ei ofni.

Ysgol Penboyr

Cydbwysedd da o wybodaeth am y fframwaith a defnydd da o dechnoleg a chyfle i arbrofi. Llwyth o syniadau syml, ymarferol wedi cyflwyno mewn ffordd hwyliog ar lefel ddealladwy. Sawl aelod o staff yr ysgol wedi dweud mai dyna'r diwrnod gorau maent wedi ei gael o ran hyfforddiant ers blynyddoedd! Gwych iawn.

Ysgol Rhostryfan

Cynnwys addas, cyflwyniad byrlymus a digon o gyfleoedd i ymwneud â thasgau ac arbrofi gyda'r apps amrywiol. Targedu ystod o oedran ar draws y sector gynradd. Llawer mwy hyderus o gyflwyno codio ar lawr y dosbarth wedi'r hyfforddiant ! Diolch yn fawr.

Ysgol Trelyn

Gweithgareddau ymarferol , cyfarwyddiadau clir a chyfle i drio popeth. Diolch yn fawr am hyfforddiant diddorol!

Ysgol Llanbedrog

Diolch o galon. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr i weithredu ar ein blaenoriaeth TGCh dros y dair blynedd nesaf yn dilyn ein cyfarfod ddoe, a gweld datblygiad yn sgiliau, dealltwriaeth a defnydd y staff a'r plant.

Ysgol Llanhari

Diolch yn fawr am gyflwyno mewn ffordd hawddgar gan ystyried ystod arbenigedd digidol y gynulleidfa. Diolch am y cyngor hefyd. Adborth cadarnhaol iawn gan y staff.

Ysgol y Dderi

Roeddwn yn ddiolchgar iawn am fewnbwn ffres gyda digonedd o syniadau newydd cyffrous i ddefnyddio yn ein gwersi. Dyma'r sbardun oedd angen arnom i ddod a brwdfrydedd a sbarc nôl i TGCh yn y dosbarth. Gwych.

Ysgol Bro Allta

Rhaid dweud mai dyma’r hyfforddiant orau i ni gael ers rhai blynyddoedd ac roedd y ffaith dy fod wedi gallu dod yn ol atom i fesur y cynnydd yn gret – diolch.